شماره حساب های بورس اوراق بهادار

ردیف نام بانک شماره حساب شماره شبا
1 بانک ملی 0116699651005 IR350170000000116699651005
2 بانک سامان 849-40-4213650-1 IR140560084904004213650001
3 بانک تجارت 0000079011835 IR320180000000000079011835
4 بانک ملت 9052741764 IR340120000000009052741764
5 بانک سینا 480-13-78759000-1 IR280590048001378759000001

شماره حساب بورس کالا

ردیف نام بانک شماره حساب شماره شبا
1 بانک سامان 849-40-4213650-2 IR840560084904004213650002

شماره حساب بورس انرژی

ردیف نام بانک شماره حساب      شماره شبا
1 بانک ملت 9915339958 IR400120000000009915339958