هیئت مدیره و مدیر عامل

اعضای هیئت مدیره ای که مسئولیت اداره این شرکت را بر عهده دارند عبارتند از:

Awesome Image
 
Awesome Image
 

آقای علی اکبر جعفری

رئیس هیئت مدیره

Awesome Image
 

آقای امیرحسین قادری عابد

عضو اصلی هیئت مدیره